Ogłoszenie NWZ MSIG Vela Poland – 23-07-2021

Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie (KRS:886873) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dn.12.08.2021 godz:10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Łukasz Walo, Michał Sosno,ul.Westerplatte 2/4w Krakowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji seriiD.

5. Podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji seriiD.

6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji seriiD w ramach subskrypcji otwartej.

7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zgromadzenia

I. Dotychczasowa treść §3ust.1zd.1Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złotych) każda akcja ,w tym 100.000(słownie: sto tysięcy) akcji serii A imiennych, nieuprzywilejowanych o numerach od A000001 do A100000(…)

II. Proponowana zmiana §3ust.1zd.1Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.250,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 139.250 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, (…)