Ogłoszenie MSIG VELA POLAND 30.07.2021

Emitent: VELA POLAND Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gosp. KRS, pod numerem: 0000886873, NIP:6762593409, adres: ul. KAROLA BUNSCHA 18; 30-392 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 124.250,00zł (dalej: „Spółka”)


Informacje o statucie Spółki: Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 45/2021(6190) z 8.03.2021, poz. 106695.

Podstawa prawna emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki jest prowadzona na podstawie art.431§1i§2 pkt.3 KSH oraz na podstawie uchwały nr 4/08/2021NWZ Spółki z dnia 12.08.2021 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji seriiD w ramach subskrypcji otwartej.

Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431§ 2pkt. 3KSH.

Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji nowych akcji Spółki seriiD, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00zł oraz nie większą niż 15.000,00zł, tj. z kwoty124.250,00zł do kwoty nie niższej niż124.251,00 zł i nie wyższej niż139.250,00zł. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do 15.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, seriiD, o numerach od nie niższego niż D000001 i nie wyższego niż D15000 o wartości nominalnej 1,00zł każda.

Cena emisyjna jednej akcji wynosi 47,00zł.

Minimalny próg emisji akcji: Uznaje się, że emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej jedna akcja.

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji seriiD na podstawie uchwały nr 3/08/2021NWZ Spółki z dnia 12.08.2021 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji seriiD.
Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14.08.2021 r. do dnia 14.10.2021 r. Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu subskrypcji do 3 miesięcy, a także prawo skrócenia tego okresu z tym, że nie może być on krótszy niż 1 miesiąc.

Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej pod adresem: www.akcje.velapoland.pl. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie internetowej: www.akcje.velapoland.pl. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Spółki.

Okres związania zapisem na akcje: Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwołany. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 4/08/2021NWZ Spółki z dnia 12.08.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tyg. od ostatniego dnia terminu zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 tyg. od dnia dokonania przydziału akcji.