Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30-07-2022

Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie (KRS:886873) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.08.2022 godz.10:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasz Walo, Michał Sosno Notariusze SC ul. Westerplatte 2/4 w Krakowie

Porządek obrad

1.Otwarcie Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021

5.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

6.Podjęcie uchwały o pokryciu straty z zysków z lat przyszłych

7.Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021

8.Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021

9.Zamknięcie Zgromadzenia