ZMIANA OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISÓW NA AKCJE – 13-09-2021

Spółka pod firmą: Vela Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „Spółka”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii D dokonuje zmiany ogłoszenia wzywającego do zapisów na akcje poprzez zmianę ogłoszenia w części obejmującej „Termin do zapisywania się na akcje”. Treść ogłoszenia została zmodyfikowana w przywołanej części w sposób następujący:

Termin do zapisywania się na akcje:Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14.08.2021 roku do dnia 31.10.2021 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu subskrypcji do trzech miesięcy, a także prawo  skrócenia tego okresu z tym że nie może być on krótszy niż 1 miesiąc.

Kraków, dnia 13 października 2021 roku

_________________________

Michał Ćwierzyk

Prezes Zarządu Spółki